வரலாறு

ஆற்றல் பானத்தின் காலவரிசை: தாய்லாந்து தொழிலாளர்கள் முதல் ப்ரோ கேமர்கள் வரை